01Prowadzenie ksiąg handlowych

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • tworzenie polityki rachunkowości oraz instrukcji obiegu dokumentów sporządzanie bilansów, rachunków wyników, przepływów pieniężnych,
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP,
 • przygotowywanie deklaracji Intrastat,
 • przygotowywanie niezbędnych zestawień o uzgodnionym zakresie za wskazane okresy, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.,
 • reprezentowanie w toku kontroli podatkowej, skarbowej oraz w toku postępowania,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

02Prowadzenie książki przychodów i rozchodów

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • tworzenie polityki rachunkowości oraz instrukcji obiegu dokumentów sporządzanie bilansów, rachunków wyników, przepływów pieniężnych,
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP,
 • przygotowywanie deklaracji Intrastat,
 • przygotowywanie niezbędnych zestawień o uzgodnionym zakresie za wskazane okresy, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.,
 • reprezentowanie w toku kontroli podatkowej, skarbowej oraz w toku postępowania,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

03Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • miesięczne naliczanie podatku (PPE),
 • sporządzanie rozliczeń rocznych,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • reprezentowanie w toku kontroli podatkowej, skarbowej oraz w toku postępowania.